Aanwervingsbeleid

Aanwerving van het statutaire personneel

(Uittreksel uit het reglement over de aanwerving van het personeel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn)

De aanwerving gebeurt steeds na een door een openbare oproep tot kandidaten aangekondigd examen. Anderzijds wordt het personeel ervan door dienstorde op de hoogte gebracht. Van deze regel kan afgeweken worden alleen wanneer door bevordering kan worden voorzien in de openstaande betrekking.

Om benoemd te worden in een betrekking, moet de kandidaat voldoen aan de voorwaarden van aanvaardbaarheid en met succes deelnemen aan de toelatingsproeven, bepaald per niveau.

De openbare oproep heeft een tijdsduur van 14 dagen. Het wordt ingelast in het Belgische Staatsblad en in minstens 3 Nederlandstalige en Franstalige dagbladen. Het specificeert de voorwaarden van aanvaardbaarheid.

De kandidaten die aanvaardbaar verklaard zijn worden in een wervingsreserve geplaatst die gedurende twee jaar geldig blijft, beginnend van de eerste dag van de maand volgend op deze waarop de definitieve resultaten der proeven vastgesteld werden door de jury.

Elke statutaire aanwerving vormt het voorwerp van een stageperiode. Deze periode duurt zes maanden voor de agenten van niveau E, acht maanden voor de agenten van niveau’s C en D en één jaar voor de agenten van niveau’s A en B.

Een personeelslid kan slechts definitief worden benoemd, indien hij bij het einde van de stage het voorwerp vormt van een gunstige evaluatie.

Aanwerving van het contractuele personnel

De aanwerving vindt plaats na de bekendmaking van een werkaanbieding:

  • Met Actiris, dat kandidaten selecteert die beschikken over een door Selor afgegeven taalgetuigschrift en de sollicitaties doorstuurt naar de afdeling Human Resources van het OCMW;
  • Op de website van de “guide social” (https://pro.guidesocial.be).

In het werkaanbod worden de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de functie, de aard van het contract, de arbeidsregeling en het profiel dat voor de te vervullen functie vereist is, vermeld.

Kandidaten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, worden door de afdeling Human Resources aan het hoofd van de betrokken dienst voorgesteld voor een gesprek en een eventuele schriftelijke test, afhankelijk van de betrekking waarin moet worden voorzien.

Het besluit om de geslaagde kandidaat in dienst te nemen, wordt voor de betrekkingen van niveau E tot en met B genomen door de leden van het Vast Bureau en voor de betrekkingen van niveau A door de leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, op basis van een met redenen omklede nota.