Diensten

INFO UKRAINE

Opvang van Oekraïense burgers

 

In België zijn er openbare centra voor maatschappelijk welzijn, afgekort OCMW’s. Deze centra helpen gratis personen die moeilijkheden ondervinden om zich te voeden, te huisvesten, hun facturen te betalen, zich te verwarmen, … Hij zien toe op het welzijn van elke burger. Wanneer u het statuut van tijdelijke bescherming hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met een OCMW.

Het OCMW is er om u te helpen, zelfs al spreekt u geen Frans, Nederlands of Duits.

 

Welke steun wordt verleend?

Op basis van een sociaal onderzoek kan het OCMW deze steun toekennen:

 • Medische steun
 • Financiële steun
 • Installatiepremie
 • Psychosociale steun
 • Ondersteuning bij uw formaliteiten (bv. het openen van een bankrekening)

 

Neem contact met ons op

Hebt u zich ingeschreven voor de statuut van tijdelijke bescherming EN hebt u een aanvraag tot administratieve inschrijving ingediend bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde (bijlage 15)? Dan kan het OCMW u helpen.

Om contact op te nemen met ons, bel het gratis nummer: 0800 35 195.
Er zal een afspraak worden gemaakt met een maatschappelijk werker.

U kunt ook terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW van maandag tot vrijdag van 8.45 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur: Vorstlaan 24, 1170 Watermaal-Bosvoorde.

Vergeet niet mee te nemen:

 • Uw identiteitsdocumenten
 • Uw tijdelijk beschermingscertificaat
 • Het document “Bijlage 15

 

Nuttige links

Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde: rechten en inschrijving in de gemeente, statuut van tijdelijke bescherming, huisvesting, gezondheidszorg, vervoer, onderwijs voor kinderen

Verzoek om tijdelijke bescherming en registratie voor Oekraïners

Registratiecentrum

Help Ukraine: informatieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Info Ukraine: federaal informatieplatform

Reception of the Ukrainian nationals

 

In Belgium, there are Public Centres for Social Welfare, abbreviated to PCSW. These centres provide free assistance to people who have difficulties with food, housing, paying bills, heating, etc. They look after the well-being of every citizen. Once you have received your temporary protection status, you can contact a PCSW.

The PCSW is there to help you, even if you do not speak French, Dutch or German.

 

What type of aid is provided?

On the basis of a social investigation, the PCSW can grant you:

 • Medical assistance
 • Financial aid
 • Settling-in grant
 • Psychosocial assistance
 • Support in your administrative procedures (e.g. opening a bank account)

 

Contact us

Have you registered for temporary protection status AND have you applied for an administrative registration with the municipal administration of Watermael-Boitsfort (Annex 15)? Then the CPAS of can help you.

To contact us, call the free number: 0800 35 195.
An appointment will be made with a social worker.

You can also go to the Social Service of the CPAS from Monday to Friday from 8.45 a.m. to 12 noon and from 1 p.m. to 4 p.m.: Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort.

Don’t forget to take with you:

 • Your identity documents
 • Your temporary protection certificate
 • The “Annex 15” document

 

Useful links

Application for temporary protection and registration for Ukrainians

Registration centre

Help Ukraine : Brussels-capital region information platform

Info Ukraine : Federal information platform

Прийом громадян України

 

В Бельгії діють громадські центри соціальної підтримки, скорочено CPAS. Ці центри надають безкоштовну допомогу людям, яким важко знайти харчі, житло, оплачувати рахунки, зігріватися тощо. Вони забезпечують добробут кожного громадянина. Отримавши статус тимчасового захисту, ви зможете звернутися до центру CPAS.

Центр CPAS готовий допомогти вам, навіть якщо ви не володієте французькою, нідерландською чи німецькою мовами.

 

Яка допомога надається?

На основі соціального опитування CPAS може надати вам:

 • Медична допомога
 • Фінансова допомога
 • Бонус за встановлення
 • Психосоціальна допомога
 • Підтримка у ваших процедурах (наприклад, відкриття банківського рахунку)

 

зв’яжіться з нами

Ви зареєструвалися для отримання статусу тимчасового захисту ТА чи подали заяву на адміністративну реєстрацію до муніципальної адміністрації Watermael-Boitsfort (Додаток 15)? Тоді CPAS може допомогти вам.

Щоб зв’язатися з нами, зателефонуйте за безкоштовним номером: 0800 35 195.
Запис на прийом до соціального працівника.

Також до Соціальної служби CPAS можна звернутися з понеділка по п’ятницю з 8.45 до 12.00 та з 13.00. до 16:00: Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort.

Не забудьте взяти з собою:

 • Ваші документи, що посвідчують особу
 • Ваша довідка про тимчасову охорону
 • Документ «Додаток 15».

 

корисні посилання

Help Ukraine : Iнформаційна платформа брюссельського столичного регіону

Info Ukraine : Федеральна інформаційна платформа

Application for temporary protection and registration for Ukrainians

Registration centre